عنوان : اقتصاد سیاسی بین الملل: جهان بینی های متعارض

سید احمد فاطمی نژاد (نویسنده اصلی), محمدعلی شیرخانی(نویسنده اصلی) , علیرضا خسروی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۳
ناشر: سمت
چکیده:

این کتاب به مکاتب اقتصاد سیاسی بین الملل و مصادیق عینی آن می پردازد.

کلمات کلیدی:
مکتب بازار- مکتب سازمانی چندمحوری- مکتب مارکسیستی, مکتب بازار- مکتب سازمانی چندمحوری- مکتب مارکسیستی