عنوان : نظریه اصولی مدار های الکتریکی

قوشه عابدهدتنی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۳
ناشر: دانش نگار -دانشیران
چکیده:

مدارهای الکتریکی با سبکی جدیدو مستقل از کتابهای داخلی وخارجی یاد داده می شود

کلمات کلیدی:
برق-مدار ها, برق-مدار ها