عنوان : راهنمای کامل آسیب شناسی ورزشی

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۴
ناشر: انتشارات به نشر
چکیده:

بررسی علل و مکانیزم آسیبو رو شهای تشخیص-کمک های اولیه و درمان و توانبخشی آسیبهای ورزشی

کلمات کلیدی:
آسیب شناسی-ورزشی, آسیب شناسی-ورزشی