عنوان : لیلی و مجنون قاسمی گنابادی (د. 982)

زهرا اختیاری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصحیح
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۳
ناشر: آهنگ قلم
چکیده:

اشعار لیلی و مجنون از مجموعه آثار قاسمی گنابادی

کلمات کلیدی:
لیلی و مجنون, لیلی و مجنون