عنوان : برهان کتاب جامع علوم قرآن1-4

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۲
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
چکیده:

نخستین اثر جامع علوم قرآنی

کلمات کلیدی:
علوم قرآنی زرکشی, علوم قرآنی زرکشی