عنوان : تفسیر آیه های متشابه و مورد اختلاف جلد اول

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۲
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی
چکیده:

تفسیر آیات متشابه به صورت موضوعی

کلمات کلیدی:
متشابه ابن شهر آشوب توحید, متشابه ابن شهر آشوب توحید