عنوان : تفسیر آیه های متشابه و مورد اختلاف جلد دوم

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۲
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی
چکیده:

تفسیر آیات متشابه به صورت موضوعی در باب عدل

کلمات کلیدی:
متشابه ابن شهر آشوب عدل, متشابه ابن شهر آشوب عدل