عنوان : تفسیر آیه های متشابه و مورد اختلاف جلد سوم

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۳
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی
چکیده:

تفسیر آیات متشابه به صورت موضوعی در باب امامت و معاد

کلمات کلیدی:
متشابه ابن شهر آشوب امامت معاد, متشابه ابن شهر آشوب امامت معاد