عنوان : تفسیر آیه های متشابه و مورد اختلاف جلد چهارم

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۳
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی
چکیده:

تفسیر آیات متشابه به صورت موضوعی در باب فقه و اصول و ناسخ و منسوخ و مباحث ادبی و قرآنی

کلمات کلیدی:
متشابه ابن شهر آشوب اصول فقه فقه ناسخ و منسوخ نحو, متشابه ابن شهر آشوب اصول فقه فقه ناسخ و منسوخ نحو