عنوان : منطق، ضامن استدلال

مجید میرزا وزیری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۳
ناشر: آهنگ قلم
چکیده:

شامل ۷۷ معمای منطقی با حل تشریحی

کلمات کلیدی:
معماهای منطقی, معماهای منطقی