عنوان : سفر به شهر ریاضی

مجید میرزا وزیری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۳
ناشر: ترجمان خرد
چکیده:

داستان سفر دو نفر به سرزمین ریاضیات و یادگیری ریاضیات بخش‌های منطق، استقرا، ترکیبیات، نظریه اعداد، نظریه بازی‌ها.

کلمات کلیدی:
منطق، استقرا، ترکیبیات، نظریه اعداد، نظریه بازی‌ها, منطق, استقرا, ترکیبیات, نظریه اعداد, نظریه بازی‌ها