عنوان : اسباب نزول و نقش آن در تفسیر قرآن

سهیلا پیروزفر (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۱
ناشر: سمت
چکیده:

این کتاب به میزان نقش آفرینی روایات اسباب نزول در تفسیر آیات پرداخته و نشان داده در مواردی این دسته از روایات باعث تضییق معنایی ایات شده است ولی در مواردی با نگاهی چامعتر به وسیله روایات اسباب نزول می توان به تحلیلی نو از آیات پرداخت

کلمات کلیدی:
قرآن، اسباب نزول، تفسیر, قرآن, اسباب نزول, تفسیر