عنوان : طیف سنجی مولکولی

الهه کفشدارگوهرشادی (نویسنده اصلی), مرضیه رضوی زاده(نویسنده اصلی) , حسین عزیزی توپکانلو(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۴
ناشر: انتشارات رودگون و سینا طب
چکیده:

این کتاب مقدمه ای بر طیف سنجی مولکولی است.

کلمات کلیدی:
طیف سنجی چرخشی، طیف سنجی ارتعاشی، طیف سنجی رامان، طیف سنجی الکترونی، طیف سنجی فوتوالکترون, طیف سنجی چرخشی, طیف سنجی ارتعاشی, طیف سنجی رامان, طیف سنجی الکترونی, طیف سنجی فوتوالکترون