عنوان : رفاه اکولوژیکی طیور

ابوالقاسم گلیان (نویسنده اصلی), مریم مجدالدین (نویسنده اصلی), مجید قشلاق علیایی(نویسنده اصلی) , حسن نصیری مقدم (ویراستار علمی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۳
چکیده:

کتاب «رفاه پرندگان پرورشی و زینتی» مشتمل بر دو بخش است. بخش نخست، مرتبط با رفاه پرندگان زینتی است که شامل تعاملات انسان - پرنده، جنبه‏های رفاهی نگهداری پرندگان زینتی اهلی و وحشی، آموزش پرندگان همنشین و دور‏نمای رفاه پرندگان زینتی می باشد و بخش دوم مسائلی مانند اثر محیط پرورش بر رفاه پرنده، رفتارهای مربوط به تغذیه، خوراک‌دهی، آشامیدن و رفاه پرنده، تأثیر بیماری بر رفاه پرنده، مدیریت طیور: تعاملات انسان - پرنده و پیامدهای آن‌، بررسی رفاه و جنبه‌های اخلاقی سیستم‌های مختلف پرورشی در تولید تخم‌مرغ، بیهوش کردن و کشتار طیور و رفاه طیور در آینده را در بر می‏گیرد. به علاوه، توجه همزمان به مسائل رفاهی و پرورشی از دیگر ویژگی های این کتاب می باشد. ما در دنیای بی نقصی زندگی نمی‏کنیم. از این‏رو امید است تا این کتاب در میان ابزار مورد نیاز به منظور نیل به سلامت مناسب، وضعیت رفاهی مطلوب و حفاظت از گونه‏های پرندگان در جهان، سهیم باشد. کتابی که پیش رو دارید، منبع بسیار مناسبی برای متخصصان، کارشناسان، دانشجویان، پرورش دهندگان و تمامی افراد مرتبط با صنعت طیور می‏باشد. با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را در ادامه این راه یاری رسانید.

کلمات کلیدی:
پرندگان، رفاه اکولوژیکی، پرورش، زندگی طبیعی, پرندگان, رفاه اکولوژیکی, پرورش, زندگی طبیعی