عنوان : ژن های موثر در رشد حیوانات

مجتبی طهمورث پور (نویسنده اصلی), امیر طاهری قهفرخی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۳
چکیده:

از جمله اهداف این کتاب معرفی مهمترین ژن های مرتبط با رشد در گوسفند و مقایسه اثر گذاری آنها با یکدیگر و بررسی تاثیر فیزیولوژیکی آنها می باشد

کلمات کلیدی:
ژن های موثر در رشد، حیوانات, ژن های موثر در رشد, حیوانات