عنوان : امیرالمومنین (ع) و مخالفین سیاسی او

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۳
ناشر: مشهد - یوسف فاطمه(ع)
چکیده:

امیرالمومنین (ع) و مخالفین سیاسی او

کلمات کلیدی:
امیرالمومنین - مخالفین سیاسی -, امیرالمومنین - مخالفین سیاسی -