عنوان : اهل بیت (ع) در تفاسیر اهل سنت

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۳
ناشر: مشهد - یوسف فاطمه(ع)
چکیده:

بررسی جایگاه اهل بیت (ع) در تفاسیر اهل سنت

کلمات کلیدی:
اهل بیت (ع) - تفاسیر - اهل سنت - وحدت - مسلمانان, اهل بیت (ع) - تفاسیر - اهل سنت - وحدت - مسلمانان