عنوان : شرح سیاسی - اجتماعی نامه های نهج البلاغه

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۳
ناشر: تهران - ترجمان خرد
چکیده:

شرح سیاسی - اجتماعی نامه های نهج البلاغه

کلمات کلیدی:
سیاسی - اجتماعی - نهج البلاغه - امام علی (ع), سیاسی - اجتماعی - نهج البلاغه - امام علی (ع)