عنوان : گردشگری خانه‌های دوم روستایی تحولی بر روابط شهر و روستا در ایران

علی اکبر عنابستانی (نویسنده اصلی), زهرا عنابستانی(نویسنده اصلی) , احمد رومیانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۴
ناشر: انتشارات جهانی
چکیده:

نسخه‌ی فعلی کتاب مشتمل بر شش فصل است که در فصل اول به مبحث مفهوم شناسی گردشگری پرداخته می‌شود. فصل دوم به گردشگری روستایی و مفهوم آن در ایران اشاره دارد. در فصل سوم مفهوم گردشگری خانه‌های دوم در سکونتگاه‌های روستایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل چهارم کتاب به گردشگری خانه‌های دوم روستایی در ایران و سایر کشورها اشاره خواهد شد. در فصل پنجم پیامدهای گردشگری خانه‌های دوم در سکونتگاه‌های روستایی ایران بر اساس مطالعات موجود، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. و در فصل ششم به تحولاتی که در پیامد حضور گردشگری خانه‌های دوم در روابط شهر و روستا در ایران رخ داده است، پرداخته می‌شود.

کلمات کلیدی:
گردشگری روستایی؛ خانه‌های دوم؛ شهر و روستا؛ ایران, گردشگری روستایی؛ خانه‌های دوم؛ شهر و روستا؛ ایران