عنوان : هویت غربی: ماهیت و مؤلفه ها

جمعی از نویسندگان(نویسنده اصلی) , سید احمد فاطمی نژاد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۴
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
چکیده:

غرب شناسی به وجهی با خودشناسی و آگاهی از موقعیت ما در عالم معاصر ارتباط وثیق دارد و آنان که دغدغه حال و آینده را دارند، ناگزیر به تفکر در این باره اند. غرب شناسی دلالت بر خودآگاهی ما دارد و یقینا در روشن ساختن افق ها و امکانات آتی نقش دارد. کتاب ماهیت و مولفه های هویت غربی دربردارنده مجموعه مقالاتی است که از همین دغدغه برآمده و به قلم تنی چند از محققان نگارش شده است.

کلمات کلیدی:
غرب و دیگران، غرب و علوم انسانی، غرب و دولت, غرب و دیگران, غرب و علوم انسانی, غرب و دولت