عنوان : بازارشناسی پیشرفته

آذر کفاش پور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۴
ناشر: واژگان خرد
چکیده:

در این کتاب مولف به ارتقا ارکان بازار پرداخته ومشارکت کنندگان در بازار که همانا توزیع کنندگان و ائتلاف کنندگان و اعضای زنجیره تامین است به کتاب قبلی اضافه شده است مطالب مربوط به رقابت مورد بازنگری جدی قرار گرفته است و بستر به جای محیط در بین ارکان بازار معرفی شده است در رابطه با رکن مشتری نیز مباحث جدید مشتری اجتماعی که از وب دو نشات گرفته مورد توجه قرار گرفته است

کلمات کلیدی:
5c- بستر-شرکت-رقیب-مشتری-مشارکت کنندگان, 5c- بستر-شرکت-رقیب-مشتری-مشارکت کنندگان