عنوان : گذار آغازینی از مفاهیم و نظریه های توسعه به شوی الزامات کلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مصطفی سلیمی فر (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۳
ناشر: نشر الگوی پیشرفت
چکیده:

بررسی نظریهای متعارف در حوزه توسعه اقتصادی

کلمات کلیدی:
الگوی اسلامی ایرانی- توسعه- پیشرفت- نظریه, الگوی اسلامی ایرانی- توسعه- پیشرفت- نظریه