عنوان : اقتصاد سیاسی بین الملل: جهان بینی های متعارض

سید احمد فاطمی نژاد (نویسنده اصلی), محمدعلی شیرخانی(نویسنده اصلی) , علیرضا خسروی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: سوم
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۴
ناشر: سمت
چکیده:

سه مکتب متفاوت و رقیب که هسته تحلیلی رشته اقتصاد سیاسی بین الملل را تشکیل می دهند به ترتیب از دیدگاه های اسمیت، ریکاردو و مارکس نشأت می گیرند. اسمیت به مدل بازار نزدیک است، ریکاردو به مدل سازمانی و مارکس به مدل ضدسرمایه داری.

کلمات کلیدی:
مکتب بازار، مکتب سازمانی، مکتب سوسیالیستی, مکتب بازار, مکتب سازمانی, مکتب سوسیالیستی