عنوان : بازاریابی مدرن

آذر کفاش پور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۴
ناشر: واژگان خرد
چکیده:

در این کتاب که شامل 23 فصل است به موضوعاتی چون بازاریابی-توزیع فیزیکی-کارکردهای مبادله-محصول-قیمت-تبلیغات-پیشبرد-فروش-بخش بندی بازار-بازاریابی محصولات کشاورزی -صنعتی-مصرفی -تحقیقات بازاریابی پرداخته می شود.

کلمات کلیدی:
بازاریابی-توزیع فیزیکی-کارکردهای مبادله-محصول-قیمت-تبلیغات-پیشبرد-فروش-بخش بندی بازار-بازاریابی محصولات کشاورزی -صنعتی-مصرفی -تحقیقات بازاریابی, بازاریابی-توزیع فیزیکی-کارکردهای مبادله-محصول-قیمت-تبلیغات-پیشبرد-فروش-بخش بندی بازار-بازاریابی محصولات کشاورزی -صنعتی-مصرفی -تحقیقات بازاریابی