عنوان : هند و پاکستان: مدیریت منازعه در پرتو تسلیحات هسته ای

سید احمد فاطمی نژاد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۴
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
چکیده:

هند و پاکستان علی رعم منازعه شدید، طی دهه های گذشته موفق شده اند تنش بین خود را مدیریت کنند. عواملی مانند انگیزه های اقتصادی، حضور قدرت های بزرگ و دستیابی هر دو به تسلیحات هسته ای در فرایند مدیریت این منازعه تأثیرگذار بوده اند.

کلمات کلیدی:
منازعه هند و پاکستان، اشاعه، بازدارندگی، ساختار بین المللی، قدرت های بزرگ، روابط اقتصادی, منازعه هند و پاکستان, اشاعه, بازدارندگی, ساختار بین المللی, قدرت های بزرگ, روابط اقتصادی