عنوان : اصول بیوتکنولوژی گیاهی

محمد فارسی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۹۴
چکیده:

قبلا در چاپهای قبلی نوشته شده است

کلمات کلیدی:
بیوتکنولوژی، کشت بافت، مهندسی ژنتیک, بیوتکنولوژی, کشت بافت, مهندسی ژنتیک