عنوان : اصلاح گیاهان دارویی

مجید عزیزی ارانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۴
ناشر: چاپ نخست
چکیده:

1

کلمات کلیدی:
گیاهان دارویی، به نژادی، مواد موثره، ارقام اصلاح شده, گیاهان دارویی, به نژادی, مواد موثره, ارقام اصلاح شده