عنوان : امام علی (ع) و خلفا نقدها و تمایزها

اکبر احمدپور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۹۴
ناشر: بنیاد پژوهش های اسلامی
چکیده:

نقدهای امام علی (ع) بر خلفاء در حوزه های مختلف

کلمات کلیدی:
امام علی (ع) - خلفا - نقد - تمایز, امام علی (ع) - خلفا - نقد - تمایز