عنوان : رهیافت فقهی در حقوق بین الملل

محمدتقی فخلعی (نویسنده اصلی), محمدحسن حائری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۴
چکیده:

رهیافت فقهی در حقوق بین الملل می کوشد کلیات حقوق بین الملل عمومی را با رویکرد و رهیافت فقهی مورد مطالعه قرار دهد. مهم ترین مباحث کتاب را این مباحث تشکیل می دهد: اینکه ایا ترکیب واژگانی حقوق بین الملل اسلامی صحیح است؟ اصول و مبانی حقوق بین الملل اسلامی کدام است؟ منابع حقوق بین الملل از قبیل عرف و معاهده از منظر فقه اسلامی چگونه ارزیابی می شود؟ با وجود تقسیمات سرزمینی فقهی بر پایه دار الاسلام و دارالکفر، نظم بین المللی کنونی چگونه ارزیابی می شود؟ و سرانجام اینکه اصول فقهی حاکم بر روابط بین الملل چیست؟

کلمات کلیدی:
رهیافت فقهی - حقوق بین الملل - روابط بین الملل -, رهیافت فقهی - حقوق بین الملل - روابط بین الملل -