عنوان : راهنمای عوامل بیماریزا با منشاء غذایی

محمد محسن زاده (نویسنده اصلی), سمانه عیدی (نویسنده اصلی), نونا مرادپور(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۴
ناشر: انتشارات پیمان نو مشهد
چکیده:

در سالهای اخیر توجه عمومی بر جنبه های میکروبی ایمنی مواد غذایی افزایش یافته است. این بخش تا حدی به علت برخی از مواردی می باشد که بر روی خدمات مواد غذایی و صنایع تولیدات غذایی تاثیر می گذارد و منجر به مرگ، بیماری و برگشت عظیم محصولات غذایی می شود. عوامل بیماری زای جدید، نوظهور و رایج شده مواد غذایی، روز به روزمصرف کنندگان را با تهدید مواجه می کنند. افزایش جهانی شدن عرضه مواد غذایی نیازمند آگاهی بیشتر از ایمنی مواد غذایی می باشد. این کتاب که در 22 فصل ارائه شده است در خصوص اپیدمیولوژی بیماریهای با منشاء غذایی، انواع باکتریهای بیماریزا، قارچ ها مولد توکسین در مواد غذایی، ویروس ها، انگلهای منتقله از طریق مواد غذایی، توکسین های غذاهای دریایی، پریون و سامانه های کنترل و تضمین کیفیت مواد غذایی بحث شده است. از بحث طولانی در زمینه ژنتیک مولکولی عوامل حدت زا و مکانیسم دقیق بیماریزایی آنها پرهیز شده است.

کلمات کلیدی:
بیماریزا، غذا، پاتوژن،باکتری، قارچ, بیماریزا, غذا, پاتوژن, باکتری, قارچ