عنوان : تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک

علیرضا آزاد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۱
ناشر: بوستان کتاب
چکیده:

وجود موضوعات و دغدغه‌های مشترک میان علم تفسیر قرآن و دانش هرمنوتیک کلاسیک، گفت‌وگوی آگاهانه میان این موضوع در حوزه اندیشه‌ورزی را ضروری ساخته است و مطالعه تطبیقی بسترساز چنین تعاملاتی خواهند بود. این اثر نشان می‌دهد که با وجود برخی پیش فرض‌ها و مبادی معرفتی متفاوت، شباهت‌هایی میان مبانی عام تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک و نیز میان مبانی خاص روش‌های تفسیر قرآن و انگاره‌های برخی از هرمنوتیست‌های کلاسیک وجود دارد. هرمنوتیک دانشی است که به بررسی مقوله فهم و شرایط حصول آن می‌پردازد. وجود سوال و دغدغه‌ها و هدف‌های مشترک میان علم تفسیر و دانش هرمنوتیک، گفت‌وگوی آگاهانه این دو حوزه اندیشه‌ورزی را ضروری ساخته است. در این کتاب مبانی پنج روش اصلی تفسیر قرآن شامل قرآن به قرآن، روایی، ادبی، عقی و باطنی و انگاره‌های هشت تن از مشهورترین صاحب‌نظران عرصه هرمنوتیک کلاسیک یعنی هاور، کلادنیوس، آست،‌ ولف، شلایرماخر، بوئک، درویزن، دیلتای مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:
قرآن - روش های تفسیر - هرمنوتیک - هرمنوتیک کلاسیک, قرآن - روش های تفسیر - هرمنوتیک - هرمنوتیک کلاسیک