عنوان : ردیابی و تشخیص پروکاریوت های بیماری زای گیاهی

سعید طریقی (نویسنده اصلی), رقیه حبیبی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۴
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
چکیده:

پروکاریوتهای بیماریزا در گیاهان گروهی از بیمارگرهای مهم در کشاورزی و منابع طبیعی بوده که می توانند خسارات جبران ناپذیری به محصولات زراعی، جنگل ها، باغات و گیاهان گلخانه ای وارد نمایند. این کتاب تمام روشهایی که تا کنون جهت ردیابی این گروه از بیمارگرها به کار رفته است را توضیح می دهد. استفاده از این روشهای تشخیصی میتواند به شناسایی دقیق عامل بیماری کمک کند تا پس از آن بتوان بهترین راهکارهای کنترل را ارائه نمود. هدف این کتاب ارائه اطلاعات اساسی و روشهای مختلف ردیابی و تشخیص دقیق و سریع این بیمارگرها در گیاهان می باشد.

کلمات کلیدی:
فیتوپلاسماها، باکتری ها، بیماری های گیاهی, فیتوپلاسماها, باکتری ها, بیماری های گیاهی