عنوان : چربی ها در تغذیه و سلامت طیور

ابوالقاسم گلیان (نویسنده اصلی), فرهاد خلیق قره تپه (نویسنده اصلی), امیر روفچایی (نویسنده اصلی), آکو فریدی (نویسنده اصلی), حیدر زرقی (ویراستار علمی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۴
چکیده:

در این کتاب موضوعات چربی ها و اسید های چرب در تغذیه مرغهای تخمگذار، طیور گوشتی، لیپوپروتیینها و متابولیسم آنها، تغییر لیپید های موجود در تخم مرغ و گوشت مرغ شرح داده شده است. همچنین نقش اسید های چرب در سیستم ایمنی، چربی جیره و نوتروژنومیک، چربی جیره در باروری جنس نر و نقش اسید های چرب در کنترل عوامل بیماریزا در دستگاه گوارش به تفصیل آمده است.

کلمات کلیدی:
چربی ها، اسیدهای چرب، تغذیه، طیور, چربی ها, اسیدهای چرب, تغذیه, طیور