عنوان : حرکت شناسی ورزشی کاربردی

فاطمه علیرضائی نقندر (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۳
ناشر: گسترش علوم پایه
چکیده:

هدف از این تدوین این کتاب فراهم نمودن مقدماتی در مورد حرکت انسان می باشد. این کتاب در چند بخش به لرلئه مطالبی در این حیطه می پردازد: در بخش اول، مفاهیم پایه حرکت شناسی و استخوان شناسی، مفصل شناسی و عضله شناسی اشاره می شود. پس از آن حرکت شناسی اندام فوقانی و تحتانی و در بخش انتهایی کاربرد علو حرت شناسی در تحلیل حرکات ورزشی، و حرکات اصلاحی به همراه تمرینات مرتبط ارائه می شود

کلمات کلیدی:
حرکت شناسی، سیستم اسکلتی عضلانی, حرکت شناسی, سیستم اسکلتی عضلانی