عنوان : سیستم های تصمیم یار

محسن کاهانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۴
ناشر: نشر درخشش
چکیده:

کتاب درسی برای درس های سیستم های تصمیم یار - پشتیبان تصمیم

کلمات کلیدی:
سیستم های تصمیم یار، سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌های اطلاعات مدیران ارشد، ابزارهای تصمیم‌گیری, سیستم های تصمیم یار, سیستم‌های اطلاعاتی, سیستم‌های اطلاعات مدیران ارشد, ابزارهای تصمیم‌گیری