عنوان : بررسی فقهی وقف پول

تقی ابراهیمی سالاری (نویسنده اصلی), سید مهدی نریمانی زمان آبادی(ویراستار علمی) ,
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۴
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
چکیده:

با توجه به اینکه وقف پول،مورد اختلاف فقها یوده وبه دلیل برخی موانع موجود، کشورهای اسلامی نتوانسته اند از ظر فیت های آن به شکل کار آمداستفاده نمایند،ضروری یه نظر می رسدتا با تحقیق در ریشههای این موانع،ادله جواز یا عدم جواز وقف پول مورد برسی قرار گیردتابتوانسرمایه عظیم وقف رامانند دیگر سرمایه هادر جریان فعالیت های اقتصادی قرار دادوبه پاره ای آثار اقتصادی ان به ویژه بهبود وضعیت اشتغال،فقروسطح رفاه فقرا وافراد کم درامد رسید.

کلمات کلیدی:
پول،جنبه های مذهبی،فقه،وقف, پول, جنبه های مذهبی, فقه, وقف