عنوان : گروه درمانی اختلال استرس پس از سانحه

نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه سمنان
چکیده:

سانحه کلمه ای است که برای اشاره به یک صدمه روان شناختی که در اثر نوعی تهدید هیجانی مفرط به وجود می آید،بکار می رود

کلمات کلیدی:
اختلال فشار پس آسیبی،روان درمانی گروهی, اختلال فشار پس آسیبی, روان درمانی گروهی