عنوان : ترجمه و شرح جامع الوسیط فی اصول الفقه جلد 3

محمدحسن حائری (نویسنده اصلی), حسین حقیقت پور (نویسنده اصلی), احسان علی اکبری بابوکانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۴
ناشر: دانشگاه امام صادق
چکیده:

ترجمه و شرح جامع الوسیط فی اصول الفقه همراه با متن اعراب گذاری شده و ترجمه لغات نا مانوس و مثال های فقهی و حقوقی

کلمات کلیدی:
اصول الفقه - ترجمه - فقهی - حقوقی, اصول الفقه - ترجمه - فقهی - حقوقی