عنوان : روانشناسی بالینی سلامت(صورت بندی و درمان)

نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۸۷
ناشر: دانشگاه سمنان
چکیده:

روانشناسی بالینی سلامت نظریه ها و فنون روانشناسی متناسب با سلامتی را بکار می گیرد و بر فهم سبب شناسی،تداوم ویامدهای سلامت و ناتوانی جسمی افراد،خانواده ها و مراقبان انان تمرکز می یابد.

کلمات کلیدی:
روانشناسی بالینی،روانشناسی بالینی تندرستی, روانشناسی بالینی, روانشناسی بالینی تندرستی