عنوان : تمرینات ورزشی با استفاده از توپ های ورزشی

احمد ابراهیمی عطری (نویسنده اصلی), مریم خورشیدسخن گوی (نویسنده اصلی), زهره ذکائی (نویسنده اصلی), علی مقیسه(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۴
ناشر: نشر آژند
چکیده:

بهبود کیفیت زندگی و افزایش آمادگی جسمانی با استفاده از توپ های ورزشی

کلمات کلیدی:
تمرینات ورزشی - فیزیوبال - توپ های ورزشی, تمرینات ورزشی - فیزیوبال - توپ های ورزشی