عنوان : معاینه اسکلتی -عضلانی

احمد ابراهیمی عطری (نویسنده اصلی), عبدالحمید حببی(نویسنده اصلی) , محمد رمی(نویسنده اصلی) , محمد اصل محمدی زاده(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۴
ناشر: انتشارات حتمی
چکیده:

معاینه اسکلتی -عضلانی بخش های مختلف بدن

کلمات کلیدی:
معاینه اسکلتی -عضلانی بخش های مختلف بدن, معاینه اسکلتی -عضلانی بخش های مختلف بدن