عنوان : جامعه مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مصطفی سلیمی فر (نویسنده اصلی), سیدمحمدموسی مطلبی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۴
ناشر: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
چکیده:

ارمان شهرهای مطلق سرزمین هایی هستند که هیچگاه در واقعیت نمی گنجند. در بسیاری از انها مفاهیم مشترکی مانن عدالت محوری، قانون مداری ئ انسجام همگانی وجود دارد و فقط در خصوصیات جزئیات است که انها با هم تفاوت می یابند.می

کلمات کلیدی:
جامعه مطلوب- الگو- اسلامی- ایرانی- پیشرفت, جامعه مطلوب- الگو- اسلامی- ایرانی- پیشرفت