عنوان : فنون سرشماری در بوم شناسی (راهنمای عملی شمارش و نمونه برداری از گیاهان و جانوران)

محمد فرزام (نویسنده اصلی), منصور علی آبادیان (نویسنده اصلی), ریحانه عطاریزدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۹۴
چکیده:

به عنوان یک مرجع ضروری برای پژوهشگران بوم شناسی، در فصل های ابتدایی این کتاب روش های برنامه ریزی، نمونه برداری و مبانی نظری مورد نیاز برای انجام یک سرشماری تشریح شده است. در فصل های بعد، روش های مناسب شمارش گیاهان، حشرات، ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پستانداران و پرندگان توسط متخصصانی از کشورهای مختلف توصیف شده اند. علاوه براین، در یک فصل جداگانه روش های اصلی اندازه گیری متغیِرهای محیطی تشریح و به عنوان راهنمایی برای اجتناب از خطاها فهرستی از مهم ترین «خطاها در سرشماری» ارائه شده اند.

کلمات کلیدی:
برنامه ریزی ژِوهش ٰ اصول نمونه برداریٰ رشو های سرشماریٰ گیاهانٰ بی مهرگان ٰ ماهیانٰ پرندگانٰ خزندگانٰ دوزیستانٰ پستانداران ٰ متغییرهای محیطی, برنامه ریزی ژِوهش ٰ اصول نمونه برداریٰ رشو های سرشماریٰ گیاهانٰ بی مهرگان ٰ ماهیانٰ پرندگانٰ خزندگانٰ دوزیستانٰ پستانداران ٰ متغییرهای محیطی