عنوان : فیزیولوژی ورزشی قلبی عروقی پیشرفته

بختیار ترتیبیان(نویسنده اصلی) , عباس مال اندیش (نویسنده اصلی), احمد ابراهیمی عطری (ویراستار علمی),
نوع اثر: ویراستاری علمی
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۳
ناشر: دانشگاه ارومیه
چکیده:

فیزیولوژی ورزشی قلبی عروقی پیشرفته

کلمات کلیدی:
فیزیولوژی ورزشی- قلبی عروقی پیشرفته, فیزیولوژی ورزشی- قلبی عروقی پیشرفته