عنوان : راهنمای جامع آسیب های ورزشی-پیشکیری ، توان بخشی و درمان

صالحه نور نعمت الهی(نویسنده اصلی) , مهین سارانی راد(نویسنده اصلی) , محمود سلطانی(نویسنده اصلی) , احمد ابراهیمی عطری (ویراستار علمی),
نوع اثر: ویراستاری علمی
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۲
ناشر: قلم آذین رضا
چکیده:

راهنمای جامع آسیب های ورزشی-پیشکیری ، توان بخشی و درمان

کلمات کلیدی:
راهنمای جامع آسیب های ورزشی-پیشکیری-توان بخشی - درمان, راهنمای جامع آسیب های ورزشی-پیشکیری-توان بخشی - درمان