عنوان : راهنمای تدریس مدیریت ورزشی

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), مجتبی رئیسی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۴
چکیده:

تدریس مدیریت ورزشی

کلمات کلیدی:
مدیریت ورزشی, مدیریت ورزشی