عنوان : نهادهای علمی و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در عصر جهانی شدن

داود نادمی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۴
ناشر: انتشارات اسپندگان
چکیده:

نهادهای علمی و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در عصر جهانی شدن

کلمات کلیدی:
نهاد، علم، فناوری، ارتباطات، اطلاعات، جهانی شدن, نهاد, علم, فناوری, ارتباطات, اطلاعات, جهانی شدن