عنوان : مقدمه شرح قیصری بر فصوص الحکم

سیدحسین سیدموسوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۴
ناشر: حکمت
چکیده:

مقدمه قیصری بر شرح فصوص الحکم ابن عربی دارای 12 فصل در مباحث مهم عرفان نظری است . کسانی که در پی مطالعه عرفان نظری به ویژه ابن عربی هستند نیازمند مطالعه و درک عمیق این این کتاب می باشند.

کلمات کلیدی:
قیصری ، مقدمه ، فصوص الحکم ، عرفان نظری, قیصری , مقدمه , فصوص الحکم , عرفان نظری