عنوان : اصول فیزیولوژیک طراحی تمرین وزنه در بانوان

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی), محسن ده باشی (نویسنده اصلی), بهاره کتابدار (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۴
ناشر: انتشارات علوم ورزشی حتمی
چکیده:

مطالب جدید و مفید در رابطه با طراحی وزنه برای بانوان که برای اولین بار در ایران به چاپ رسیده

کلمات کلیدی:
فیزیولوژی،تمرین وزنه،بانوان, فیزیولوژی, تمرین وزنه, بانوان