عنوان : فیزیولوژی ورزشی زنان

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی), محسن ده باشی (نویسنده اصلی), مرتضی مطهری راد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۴
ناشر: انتشارات علوم ورزشی حتمی
چکیده:

این کتاب تازه های سازکار های فیزیولوژیکی زنان به ورزش را برای اولین بار درایران مطرح می کند

کلمات کلیدی:
فیزیولوژی،ورزش،بانوان, فیزیولوژی, ورزش, بانوان